Systemy Informacji Geograficznej

Kompozycja map w QGIS

Finalnym etapem obróbki cyfrowych danych geograficznych często jest graficzna wizualizacja w postaci mapy. W QGIS etap ten odbywa się na dwóch poziomach - w głównym oknie mapy oraz w menedżerze wydruku. W tym pierwszym ustalany jest zakres mapy, kolejność warstw i style wyświetlania, natomiast w tym drugim wielkość pliku wynikowego, kompozycja elementów i obiekty poza-mapowe (opis, legenda etc.).

Aby przejść do okna kompozycji, po ustaleniu zakresu przestrzennego i tematycznego mapy, należy z meny Plik wybrać opcję Nowy Wydruk. W nowo otwartym oknie można dowolnie rozmieścić między innymi takie elementy jak:

  • Aktualny widok mapy z głównego okna QGIS: Układ/Dodaj mapę.
  • Legendę do aktualnie wyświetlanych klasyfikacji: Układ/Dodaj legendę.
  • Skalę Układ/Dodaj skalę.

Oprócz powyższych, można dodawać etykiety o dowolnej treści, kształty (np. ramka mapy), strzałki itp. Po dodaniu do mapy właściwości każdego obiekty można dodatkowo ustalać w oknie po prawej stronie w zakładce "Obiekt".

Komponując mapę należy pamiętać o paru zasadach i możliwościach:

  • Mapa winna mieć skalę, jeśli pozwala na to użyte odwzorowanie;
  • Do kompozycji mapy można dodawać kilka niezależnych widoków mapy - przy czym za każdym razem zasięg i treść ustala się w głównym oknie QGIS;
  • Jeśli użyta jest klasyfikacja, należy zamieścić legendę, pamiętając, iż jej zawartość stanowią wyłącznie aktualnie wyświetlane warstwy;
  • Skala w jednostkach innych niż płaskie (metry, stopy) ma jakikolwiek sens tylko w przypadku bardzo małych obszarów.

Zadanie

ZADANIE 4.1.
  • Stwórz 2 mapy tematyczne: klasyfikujące państwa według liczby ludności oraz wyróżniające 5 państw o największej liczbie ludności. Zadbaj o odpowiedni opis poszczególnych rycin, legendy, ramkę i tytuł mapy oraz podpis autora.
  • Wykorzystaj stworzone na poprzednich zajęciach warstwy wektorowe do stworzenia mapy okolic Różanego Potoku. Pokrycie terenu zwizualizuj na podkładzie zdjęcia lotniczego lub satelitarnego, wykorzystując serwisy WMS. W przypadku punktów charakterystycznych i ciągów komunikacyjnych podkład jest dowolny. Zadbaj o odpowiedni opis poszczególnych rycin, skalę, legendy, ramkę i tytuł mapy oraz podpis autora.