Systemy Informacji Geograficznej

Projekt końcowy

Warunkiem pozytywnego zalicznie ćwiczeń jest oddanie do końca sesji (17 czerwca) własnoręcznie wykonanego projektu. Pod słowem projekt kryje się uporządkowany zbiór danych przestrzennych, odnoszący się do możliwej do wydzielenia jednostki przestrzennej (administracyjnej, regionalnej etc.), w miarę możliwości spójny tematycznie.

Innymi słowy konstruując projekt należy rozważyć następujące kroki:

  • Jednostka przestrzenna - park narodowy, gmina, kraj, kontynent, mezoregion?
  • Temat - np. zasoby mineralne, komunikacja, turystyka?
  • Dostępność i zakres danych - czy wszystkie dane są dostępne, które trzeba będzie uzupełnić?

Przykład: "Zasoby turystyczne Słowińskiego Parku Narodowego". Podkład zdjęć lotniczych bądź map topograficznych, sieć dróg, sieć szlaków turystycznych, infrastruktura turystyczna (np. parkingi). Podkład jest dostępny, drogi i obiekty hydrograficzne również. Konieczne będzie samodzielne wykonanie warstw związanych z turystyką.

Prawidłowo wykonany projekt winien zawierać:

  • Co najmniej trzy warstwy danych (przynajmniej 1 z nich rastrowa i przynajmniej 1 wektorowa), odpowiednio zarejestrowane i opatrzone stylami lub mapami kolorów.
  • Mapę - gotową do wydruku kompozycje tematyczną z wszystkimi użytymi warstwami - winna posiadać wszystkie cechy mapy. Obrazek w formacie *.jpg.
  • Krótki (max. A4) opis projektu - Temat, Opis warstw (źrodło, zawartość, funkcja w projekcie), wykonane analizy np. reprojekcje, edycje warstw wektorowych itp.