Systemy Informacji Geograficznej

Przykładowe dane

Adres serwera PostGIS:
Nazwa: dowolna
Host: 150.254.124.88
Port: 5432
Baza danych: geoinfo
Warstwa: poland_water
Nazwa użytkownika: geoinfo
Hasło: wngiguam

WMS - Web Map Server

Niezmiernie przydatną funkcją QGIS jest możliwość wykorzystania danych przestrzennych udostępnianych zdalnie przez serwery przy wykorzystaniu usług opartych o standardy OGC np. Web Map Service (WMS).

Aby dodać warstwę z serwera wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Z menu Warstwa wybrać opcję Dodaj warstwę WMS
 2. Kliknąć Dodaj domyślne serwery
 3. Z rozwijanego menu wybrać jeden z serwerów i kliknąć Połącz
 4. Po chwili w oknie pod lista serwerów pojawi się lista dostępnych warstw, po zaznaczeniu i wybraniu opcji Dodaj żądana warstwa zostanie dodana do okna mapy

Oprócz listy domyślnych serwerów, można oczywiście korzystać z ogromnej liczby dostępnych w internecie źródeł danych. W przeważającej większości wystarczy znać adres URL.

Procedura dodawania nowego serwera prezentuje się następująco:

 1. Z menu Warstwa wybrać opcję Dodaj warstwę WMS
 2. Kliknąć Nowy
 3. Uzupełnić pola Nazwa (dowolnie) oraz URL (adres serwera)
 4. Od tej chwili serwer dostępny jest na liście pod nadaną przed chwila nazwą.


Dodawanie nowego serwera do listy.

Poniżej przykładowe adresy serwerów WMS:

 • Geoportal - ortofotomapa

  http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer

 • Geoportal - dane katastralne

  http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSServer

 • Geoportal - rastrowa mapa topograficzna

  http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/TOPO/MapServer/WMSServer

 • Europejska Baza Danych o Glebach

  http://eusoils.jrc.ec.europa.eu:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/Eusoils_WMS?

 • WMS dla Powiatu Poznańskiego

  http://wms.podgik.poznan.pl/cgi-bin/poznan
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

  http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms
 • Serwisy mapowe miasta Poznań

  http://www.poznan.pl/tilecache/tilecache.cgi/1.0.0

Zdalne źródła danych - PostGIS

Dane geograficzne mogą być również przechowywane w tzw. przestrzennych bazach danych. W większości przypadków są to zwykłe bazy danych np. MySQL, Oracle, Postgresql, wzbogacone o odpowiednie rozszerzenia. PostGIS jest właśnie takim rozszerzeniem do bazy danych Postgresql. QGIS umożliwia przeglądanie i edycję danych, a poprzez wtyczki również zarządzanie strukturą tabel.

Dodawanie nowej warstwy wymaga zdefiniowania połączenia z serwerem:

 1. Z menu Warstwa wybrać opcję Dodaj warstwę PostGIS
 2. Kliknąć Nowy
 3. Uzupełnić pola Nazwa (dowolnie) oraz Host (adres serwera), Nazwę bazy danych, Numer portu, Nazwę użytkownika i Hasło
 4. Dla wygody można zaznaczyć opcje zapisania nazwy użytkownika i hasła
 5. W przypadku, gdy w bazie danych znajdują się też dane nieprzestrzenne, można ograniczyć wybór do warstw przestrzennych zaznaczając opcje "Sprawdź tylko geometry_columns".
 6. Po wprowadzeniu danych serwera można sprawdzić ich poprawność klikając w przycisk "Testuj połączenie". Jeśli jest poprawne należy zapisać konfiguracje klikając "Ok".

Mając zdefiniowany serwer, można otrzymać listę dostępnych warstw klikając przycisk "Połącz" - analogicznie jak miało to miejsce w przypadku warstw WMS


Dodawanie nowego serwera PostGIS


PostGIS - import danych

Za pomocą wtyczki SPIT można z poziomu QGIS przesyłać warstwy wektorowe do bazy danych PostGIS. Plugin SPIT jest dostępny wśród standardowych wtyczek, z poziomu "Menedżera wtyczek". Dane muszą być w formacie ESRI shapefile, a każdy import skutkuje stworzeniem nowej relacji w bazie danych - nie można zatem w ten sposób aktualizować istniejącej tabeli.

Import danych do bazy wymaga również zdefiniowania połączenia z serwerem. Robi się to dokładnie w ten sam sposób jak przy wyświetlaniu warstwy. Dodatkowo, można wykorzystać wcześniej zdefiniowane serwery. Procedura po w SPIT wygląda następująco:


Import warstwy do bazy PostGIS - wtyczka SPIT

ZADANIA DO ĆWICZENIA 5

ZADANIE 5.1. Wykorzystując aktualne zdjęcia lotnicze z Geoportalu lub PODGiK Poznań oraz własnoręcznie stworzoną mapę pokrycia terenu z poprzedniego ćwiczenia wykonaj mapę pokazująca zmiany w powierzchni zajmowanej przez tereny leśne i obszary zabudowane (niezależnie od typu). Oblicz różnice w powierzchni i dodaj wartości liczbowe do mapy w formie komentarza lub tabeli.


ZADANIE 5.2. Stwórz warstwę wektorową, zawierającą wszystkie jeziora położone wewnątrz granic podanego parku narodowego. Dodaj warstwę do bazy danych PostGIS "geoinfo" jako warstwę nazwisko_jeziora