Projekty inżynierskie

Prowadzący: dr Michał Rzeszewski, pokój 145, tel. 8296171,
email: mrz (at) amu.edu.pl

Tematyka projektów

Prace inżynierskie wykonywane w ramach Proseminarium, Pracowni projektowej oraz Seminarium dyplomowego mogą obejmować następującą tematykę:

1. Udostępnianie przestrzennej informacji publicznej przy pomocy technik internetowych
np. budowa geoportalu dla wybranej jednostki samorządowej umożliwiającego dystrybucję i zbieranie informacji przestrzennej. Preferowane będą autorskie rozwiązania oparte o Javascript.
2. Metody kartografii internetowej w partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym
np. budowa aplikacji mapowej, projektu kontr-mapowego, geo-kwestionariusza lub innej formy e-partycypacji, która może być zastosowana w realnym dyskursie nad kształtem zagospodarowania przestrzennego konkretnego miejsca. Dopuszczalne jest też stworzenie aplikacji szablonu do wykorzystania przy projektach PPGIS.
3. Aplikacja mobilna oferująca usługi oparte na lokalizacji (Location Based Services)
np. aplikacja powinna wykorzystywać metafory przestrzenne i mobilne metody geolokalizacji. Może być skonstruowana dla dowolnie wybranego systemu.
4. Crowdsourcing i Informacja Geograficzna z Wolontariatu (VGI)
projekty bazujące na wykorzystaniu ww. źródeł informacji dla rozwiązywania konkretnych problemów natury przestrzennej lub na pozyskiwaniu i tworzeniu nowej informacji przestrzennej.
5. Dynamiczne reprezentacje kartograficzne
mapy internetowe ukazujące zjawiska fizyczne lub społeczne w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu nowatorskich metod wizualizacji danych.

Dodatkowo, we współpracy z dr Robertem Perdałem tematyka może również obejmować następujące zagadnienia:

6. Przygotowanie geoportalu o określonej funkcjonalności, prezentującego wybrane zjawiska społeczno-gospodarcze dla danego terytorium

7. Zastosowanie metod analizy przestrzennej w analizie wybranych zjawisk społeczno- gospodarczych z zastosowaniem narzędzi GIS

Szczegóły powyższych tematów w osobnym dokumencie - << kliknij tutaj >>

Przykładowe tematy realizowanych prac

 • Geoportal wybranego parku narodowego (lub innej jednostki przestrzennej – gminy, miasta etc.)
 • Poznański inteligentny transport publiczny - przykład uspołecznionego zarządzania usługami miejskimi
 • Wirtualny Spływ po jeziorach Pojezierza Brodnickiego
 • Mapa rowerowych problemów Poznania – geokwestionariusz jako narzędze partycypacji
 • Analiza bezpieczeństwa i płynności ruchu na przejściach dla pieszych wokół Starego Miasta w Poznaniu
 • Toponimy Starego Miasta. Mapa zależności językowo-przestrzennych nazw ulic w wybranej części Poznania
 • Geoportal społecznościowy dla miłośników off-road
 • Interaktywna mapa informacji meteorologicznej SYNOP
 • Portal internetowy - narzędzie udostępniania informacji o aktualnym stanie transportu na drogach

Etapy pracy

Każdy projekt będzie konsultowany osobno, jednak w najbardziej ogólnym przypadku powinien on obejmować:

 1. Prezentację i opisanie problematyki pracy.
 2. Rozpoznanie i ewaluacje istniejących rozwiązań kartografii internetowej, które mogą znaleźć zastosowanie w projekcie. Wybór wykorzystywanych technologii.
 3. Przeprowadzenie rozpoznanie wśród małej grupy potencjalnych użytkowników.
 4. Napisanie wstępnego kodu aplikacji i połączenie wykorzystywanych komponentów.
 5. Wykonanie strony internetowej lub graficznego interfejsy użytkownika umożliwiającego korzystanie z aplikacji.
 6. Testy użyteczności na małej grupie potencjalnych użytkowników.
 7. Wdrożenie – umieszczenie aplikacji na serwerze i udostępnienie szerszej publiczności.

Dokumentacja projektu

Dokumentacja jest niezbędnym elementem projektu i podlega recenzji. W jej skład powinien wchodzić opis wszystkich etapów projektu. Dokumentacja powinna ponadto zawierać spis literatury, materiały kartograficzne oraz kod źródłowy. Jeśli aplikacja wykorzystuje dane objęte licencjami winny one zostać odpowiednio opisane. W przypadku zamieszczenia oryginalnie wytworzonych danych winny one zostać również opatrzone licencją.

Praca grupowa

Gorąco zachęcam do realizowania prac zbiorowych (dwie osoby) - wymaga to konsultacji i akceptacji ale jest jak najbardziej możliwe. Wymogiem jest klarowne rozgraniczenie pracy, a każdy z wykonawców musi przedstawić oryginalna dokumentację.

Wymogi techniczne

Projekt winien stanowić samodzielną aplikację serwerową, nie jest możliwe korzystanie z komercyjnych rozwiązań hostingowych. Jeśli zajdzie taka konieczność, Opiekun pracy udostępni wykonawcom, w miarę posiadanych możliwości, niezbędne zaplecze techniczne.