Projekty inżynierskie

Prowadzący: dr Michał Rzeszewski, pokój 145, tel. 8296171,
email: mrz (at) amu.edu.pl

Tematyka projektów

W tym roku proponuje następujące tematy (dany temat może zostać wybrany przez więcej niż jedną osobę - po konsultacji):

1. Analiza przestrzenna świata gier hybrydowej/rozszerzonej rzeczywistości (Pokemon Go/Ingress)
Gry hybrydowej rzeczywistości (HRG - Hybrid Reality Games) wykorzystują w rozgrywce elementy materialnej rzeczywistości którym nadają nowe znaczenia i funkcje np. Pokestopy, portale w Ingress. Celem proponowanej pracy będzie kartograficzna analiza przypadków z wybranej gry HRG - pokazanie przy pomocy map i analiz przestrzennych związków między materialną rzeczywistością a światem gry. Praca wymagała będzie wykazania się umiejętnościami przestrzennej analizy danych i prezentacji kartograficznej.
2. Analiza i prezentacja danych przestrzennych z serwisu Twitter
Niewielka część zawartości Twittera ma bezpośredni kontekst przestrzenny (współrzędne) - jednak przy ogromnej ilości postów daje to możliwość uzyskania dużych zbiorów danych na wybrany temat opisany np. #hashtagiem . Osoba realizująca pracę powinna zebrać dane z kilku miesięcy w roku przy pomocy Twitter API (konieczna znajomość Pythona), a następnie wykonać przedstawienia kartograficzne ukazujące zależności przestrzenne oraz opisać dane przy pomocy podstawowych analiz statystycznych.
3. Zagospodarowanie Kampusu Morasko - geokwestionariusz jako narzędzie partycypacji w planowaniu przestrzennym
Zadaniem realizującego pracę będzie wykonanie geokwestionariusza: interaktywynej aplikacji mapowej dla Kampusu Morasko, umożliwiającej zbieranie i prezentacje informacji opisowej i przestrzennej. Praca ma charakter praktyczny i ma na celu aktywizacje środowiska studenckiego. UWAGA: dopuszczam możliwośc zastosowanie metody dla innego obszaru i problemu.
4.Geoportale jako źródło informacji przestrzennej oraz sposób komunikacji z mieszkańcami.
Portale mapowe dla miast i innych jednostek administracyjnych stają sie w Polsce popularnym elementem informacji publicznej. Zadaniem osoby realizującej prace będzie zebranie jak największej ilości przykładów, przenalizowanie ich pod kątem użytych technologii i funkcjonalności oraz ocena przydatności i użyteczności. Wymagane będzie również wykonanie ankiet internetowych w celu poznania opinii użytkowników/twórców geoportali.
5. Wykonanie geoportalu dla wybranej gminy/miasta
Portal może prezentować dane z np. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub Miejscowego Planu Zagospodarowania. Nie może powielać informacji dostępnej np. na Geoportalu krajowym.

Dodatkowo, jestem otwarty na propozycje tematów od Was, przy czym nakładam następujące ograniczenia:

 1. Praca powinna zakończyć się wizualizacją w postaci interaktywnej mapy lub dotyczyć zagadnienia związanego z geografią cyfrową.
 2. Prezentując pomysł powinien znać i opisać kwestię dostępności danych

Przykładowe tematy realizowanych w ubiegłych latach prac

 • Interaktywna mapa Collegium Geographicum
 • Interaktywna mapa Zamku Cesarskiego z aplikacją mobilną.
 • Geoportal wybranego parku narodowego (lub innej jednostki przestrzennej – gminy, miasta etc.)
 • Poznański inteligentny transport publiczny - przykład uspołecznionego zarządzania usługami miejskimi
 • Wirtualny Spływ po jeziorach Pojezierza Brodnickiego
 • Mapa rowerowych problemów Poznania – geokwestionariusz jako narzędze partycypacji
 • Analiza bezpieczeństwa i płynności ruchu na przejściach dla pieszych wokół Starego Miasta w Poznaniu
 • Toponimy Starego Miasta. Mapa zależności językowo-przestrzennych nazw ulic w wybranej części Poznania
 • Interaktywna mapa informacji meteorologicznej SYNOP
 • Portal internetowy - narzędzie udostępniania informacji o aktualnym stanie transportu na drogach

Zgłoszenia

Każda osoba, która jest zainteresowana realizacją pracy na prowadzonym przeze mnie seminarium jest proszono o przesłanie na maila krótkiego opisu (0,5 - 1 strona tekstu) proponowanego sposobu rozwiązania problemu - w przypadku wybrania tematu z listy, badż (również w wersji tekstowej) propozycji innego tematu powiązenego z tworzeniem map internetowych. Na podstawie zgłoszeń dokonam przydziału do grupy. Zgłoszenia można wysyłać cały czas, a ostateczny to data wyznaczona do zapisów przez opiekuna roku. Przewiduje miejsce dla 6 osób.